Ostatnia szansa żeby zapisać się na roczny kurs i zdobyć certyfikat
Jeśli e-mail nie wyświetla się prawidłowo, użyj tego linka.
 
 

Dołącz do elitarnego, certyfikowanego, rocznego kursu dla logopedów!

Jeżeli chcesz:

 • okazać się certyfikatem ukończenia kursu, który będzie gwarantem efektywności prowadzonych zajęć
 • poprawić skuteczność prowadzonej terapii swoich podopiecznych i utrzymać jej efekty po zakończeniu pracy z dzieckiem
 • otrzymać praktyczną wiedzę i poznać skuteczność metody wystukiwania sylab od twórcy tej techniki dra Krzysztofa Szamburskiego
 • zyskać rozgłos i zostać umieszczonym w ogólnopolskiej bazie logopedów, do której dostęp ma ćwierć miliona rodziców

weź udział w jedynym w Polsce profesjonalnym i praktycznym rocznym kursie w ramach Akademii Logopedy

Akademia Logopedy

Certyfikowany roczny kurs - Terapia dzieci jąkających się

Edycja jesień 2014

Uwaga!

Certyfikaty zostaną umieszczone w ogólnopolskiej bazie, a wizytówka każdego certyfikowanego uczestnika zostanie zaprezentowana ponad 120 tys. czytelnikom "Głosu pedagogicznego" i "Mojego przedszkolaka".

Co zyskasz przystępując do Akademii Logopedy?

 • Podpatrzysz sprawdzone metody przekonujące rodziców do współpracy wdrożone z sukcesem przez innych logopedów
 • Wskażemy Ci, jakie przeżycia mogą wpływać na płynność mówienia i uczulimy, jak ważne jest odpowiednie podejście do jąkającego się dziecka
 • Pokażemy na przykładach, jakie ćwiczenia przynoszą najlepsze efekty
 • Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości związane z przygotowaniem zajęć i prowadzeniem terapii

Dlaczego powinieneś wziąć udział w kursie?

 • Tylko prenumeratorzy czasopisma Forum logopedy otrzymali możliwość przystąpienia do prestiżowego kursu w ramach Akademii Logopedy
 • Roczny kurs jest gwarantem otrzymania wysokiej jakości merytorycznej oraz kompleksowej wiedzy
 • Przez cały okres trwania kursu każdy uczestnik ma możliwość konsultowania swoich wątpliwości ze specjalistami z zakresu jąkania prowadzącymi Akademię Logopedy
 • Każdy uczestnik zostanie wyposażony w komplet materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi jąkającymi się
 • Uczestnicy kursu będą mieć okazję brania udziału w seminariach prowadzonych przez twórcę metody wystukiwania sylab

Szczegółowy program kursu:

1. Jąkanie u dzieci - prawidłowa diagnoza
Szkolenie online 25.10.2014

 • Diagnoza zaburzeń komunikacji - jąkanie wczesnodziecięce a jąkanie chroniczne
 • Dobór optymalnej strategii terapeutycznej - jak skutecznie wykorzystać wyniki diagnozy w planowaniu programu terapeutycznego
 • Rozmowa z dzieckiem i rodzicem - umowa o współpracy dotycząca planowanej terapii jąkania
 • Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb dziecka - na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę

2. Możliwości terapeutyczne pracy z dzieckiem jąkającym się
Szkolenie online 13.12.2014

 • Rodzaje interwencji terapeutycznej - efektywne metody pomagające w upłynnieniu mowy
 • Zasady wyznaczania i określania celów terapii - znaczenie relacji logopedycznej
 • Przykładowe scenariusze - na co zwracać uwagę opracowując materiały do sesji
 • Analiza zajęć terapeutycznych na podstawie przykładowych planów i zestawów ćwiczeń
 • Trening płynności mówienia w sytuacjach spontanicznych

3. Kiedy psycholog? - Jąkanie dzieci jako problem psychologiczny
Szkolenie online 28.02.2015

 • Przeżycia traumatyczne na niepłynność mówienia - jak prawidłowo zdiagnozować jąkanie wtórne
 • Objawy jąkania a emocje - analiza czynników wpływających na skuteczność terapii
 • Współpraca: logopeda - psycholog i rodzice - w jakich sytuacjach niezbędna
 • Reakcja rodziców na niepłynność mówienia - istota wsparcia psychicznego dziecka jąkającego się

4. Jak prowadzić skutecznie zajęcia - współpraca logopedy z rodzicem oraz praktyczne materiały do zajęć
Lekcja multimedialna z płytą CD 24.04.2015

 • Współpraca z rodziną dziecka jako jeden z warunków skuteczności terapii - faktyczne przedstawienie istoty problemów dziecka jąkającego się rodzicom
 • Rola kontraktu terapeutycznego zawieranego z rodzicami dziecka oraz realizacja treści w nim podkreślanych
 • Praktyczne strategie pomocne w nawiązywaniu dobrego kontaktu z rodzicami
 • Zasady współpracy z rodzicami w zakresie budowania i realizacji planu postępowania terapeutycznego - sposoby angażowania się w wykonanie celów programu

Na CD

 • Zestaw muzyki relaksującej specjalnie przygotowanej do wykorzystywanej w terapii jąkania się dzieci
 • Przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci jąkających się wykorzystujących metodę wystukiwania sylab
 • Gotowe karty pracy do realizacji na zajęciach z dzieckiem
 • Komplet materiałów dla rodziców do pracy w domu
 • Zestaw wzorów pism dotyczących opiniowania dzieci jąkających się dla instytucji

5. Metoda wystukiwania sylab jako skuteczny program terapeutyczny w walce z jąkaniem
Szkolenie online 06.06.2015

 • Zasady nawiązania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem i wprowadzenie w schemat ćwiczeń
 • Ćwiczenia oddechowe - kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
 • Usprawnienie działania i rozluźnienie narządów artykulacyjnych
 • Zasady nauki pomocy ręki - rytmizacja, wykorzystanie ruchu i gestu
 • Rytmizacja mówienia - zwolnienie tempa mówienia, regulacja oddechu, wsparcie gestykulacyjne

6. Ćwiczenia w terapii jąkania - zasady prawidłowego dobierania i przygotowywania zajęć
Szkolenie online 05.09.2015

 • Poznanie swojego ciała oraz rozumienie własnych trudności w komunikacji - odbieranie bodźców z otoczenia
 • Prawidłowa artykulacja i emisja głosu
 • Relaksacja, wizualziacja, muzykoterapia oraz arteterapia - dlaczego są tak ważne
 • Drama jako metoda terapii jąkania
 • Rysunek - kiedy i jakie ćwiczenia są najskuteczniejsze
 • Dobór odpowiednich zabaw i gier w terapii płynności mówienia
Dostęp do ekspertów - twórcy metody wystukiwania sylab oraz specjalistów terapii jąkania i psychologa

Podczas całego kursu Uczestnicy mają możliwość konsultowania wszelkich wątpliwości związanych z poruszaną tematyką z ekspertami.

Egzamin

Dbamy o to, aby Twój certyfikat miał wysoką wartość dla Ciebie i Twojego pracodawcy, dlatego kurs kończy się testem egzaminacyjnym.

Harmonogram kursu:

Roczny kurs obejmuje:
 • 3 warsztaty online prowadzone przez logopedów i psychologa - ekspertów z zakresu terapii jąkania
  • Jąkanie u dzieci - prawidłowa diagnoza
  • Możliwości terapeutyczne pracy z dzieckiem jąkającym się
  • Jąkanie dzieci jako problem psychologiczny
 • 2 warsztaty online prowadzone przez dr. Krzysztofa Szamburskiego - twórcę metody wystukiwania sylab
  • Metoda wystukiwania sylab, jako skuteczny program terapeutyczny w walce z jąkaniem
  • Ćwiczenia w terapii jąkania - zasady prawidłowego dobierania i przygotowywania zajęć
 • 2 zestawy profesjonalnych materiałów szkoleniowych w postaci lekcji multimedialnej
  • Współpraca na linii logopeda - rodzic
  • Gotowe do wykorzystania scenariusze zajęć wraz z kartami pracy, muzyką relaksującą odpowiednio dobraną do zajęć oraz dokumentacją formalnoprawną
 • Dostęp do ekspertów zajmujących się terapią dzieci jąkających oraz psychologa przez cały okres trwania kursu
 • Egzamin dyplomowy
 • Certyfikat ukończenia kursu w ramach Akademii Logopedy


Koszt uczestnictwa:

Koszt udziału 1 osoby w kursie wynosi 200 zł netto za każde szkolenie (łącznie 1200 zł netto za rok kursu). Płatność na podstawie faktur wystawianych po każdym szkoleniu, średnio co 2 miesiące. Koszt obejmuje:

 • 5 szkoleń online,
 • 1 lekcję multimedialną w postaci profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz płyty CD
 • Certyfikat Terapeuty dzieci jąkających się
 • Możliwość zadania pytań prelegentom przed rozpoczęciem kursu i w jego trakcie. Pytania prosimy przysyłać na adres: pytanie@forum-media.pl. Odpowiedzi otrzymają Państwo podczas kursu.
 • Opiekę ekspertów przez cały okres trwania kursu.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

I.

 1. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 4. Zamówienie uczestnictwa w Akademii jest równoznaczne z zamówieniem pierwszego Kursu oraz ze zgodą na automatyczne przedłużenie zamówienia uczestnictwa w Akademii na kolejne - roczne, płatne Kursy. Przedłużenie zamówienia na kolejne roczne Kursy nie wymagają odrębnego zamówienia.
 5. Zamawiający może dokonać rezygnacji z przedłużenia zamówienia uczestnictwa w Akademii na kolejne Kursy, składając Organizatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od planowanego terminu organizacji ostatniego modułu (decyduje data wpływu pisma do Organizatora). Pisemne oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres Organizatora pocztą, faxem lub e-mailem. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

II.

 1. Każdy Kurs organizowany w ramach Akademii trwa 12 miesięcy i obejmuje 6 modułów.
 2. Kurs obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • indywidualne konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Kursu,
  • pełne materiały szkoleniowe, w tym CD,
  • opiekę ekspertów podczas całego Kursu.
  • certyfikat zawodowy
 3. Po zakończeniu każdego z modułów, Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 4. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 5. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.

III.

 1. Doręczenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w Akademii w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 2. W przypadku rezygnacji później niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu lub w przypadku niewzięcia udziału w Kursie, bez wcześniejszego oświadczenia o rezygnacji złożonego w terminie powołanym w pkt 1 albo przerwania Kursu w trakcie jego trwania, Organizatorowi przysługuje opłata za Kurs w pełnej wysokości.
 3. Niedokonanie płatności faktury lub/i nie uczestniczenie w szkoleniach online nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie.
 4. W przypadku braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Kursie innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Kursu wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).

IV.

 1. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma / dostęp online do nagrania ze szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu.

Przystępuje do "Akademii Logopedy" i deklaruję udział w kursie Terapia dzieci jąkających się, rozpoczynającym się 25.10. 2014 Pani / Pana:

Uczestnik 1.
Adres e-mail*
Stanowisko
Uczestnik 2.
Adres e-mail*
Stanowisko
Uczestnik 3.
Adres e-mail*
Stanowisko
*Pola z adresem e-mail są obowiązkowe

Zamawiający:     

Imię
Nazwisko
E-mail*
Stanowisko
Firma / Instytucja
Adres
Kod / Miejscowość -
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
NIP
Przedział zatrudnienia
Uwagi
 


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Forum Media Polska Sp. z o.o. zapewnia Klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez Forum Media Polskam Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK            NIE

Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży Forum Media Polska Sp. z o.o.

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13,
60-595 Poznań
KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań,
NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł

Kontakt:
Lucyna Latajka, tel. (61) 66 55 851
lucyna.latajka@forum-media.pl
 

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka